خازن فیلم

خازن 2.2 نانوفاراد فیلم
خازن عدسی 0.1 میکرو 63 ولت MKT-RADIAL
خازن فیلم  میکروفاراد 250 ولت 10 درصد
خازن فیلم 0.22 میکروفاراد 63 ولت
خازن فیلم 1 میکروفاراد 63 ولت
خازن فیلم 1 نانوفاراد 100 ولت
خازن فیلم 100 نانو فاراد 250 ولت
خازن فیلم 100 نانو فاراد 63 ولت
خازن فیلم 1500 پیکوفاراد 100 ولت WIMA
خازن فیلم 200 نانو فاراد 275 ولت
خازن فیلم 22 میکروفاراد 63 ولت 10 درصد
خازن فیلم 22 نانوفاراد 100 ولت
خازن فیلم 22 نانوفاراد 63 ولت
خازن فیلم 4.7 میکروفاراد 100 ولت
خازن فیلم 47 نانوفاراد 250 ولت
نمایش 1 تا 15 از 20 (2 صفحه)