سوکت

سوکت آی سی 40 پین پایه پهن
سوکت آی سی معمولی 14 پین
سوکت آی سی معمولی 28 پین
سوکت آی سی معمولی 8 پین
سوکت آی سی نظامی 20 پین فاصله پایه معمولی
سوکت نظامی آی سی  6 پین پایه معمولی
سوکت نظامی آی سی  8 پین پایه معمولی
سوکت نظامی آی سی 16 پین پایه معمولی
سوکت نظامی آی سی 32 پین پایه پهن
نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)